Legal Guaranteeing for Providing Socially Significant Medical Services During Martial Law and Post-War Recovery of Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i6.1231

Keywords:

martial law, post-war recovery, socially significant medical services, co-payment for medical services, public and private partnership

Abstract

Objective: The purpose is define the perspective legal models for the formation of powerful healthcare sector in Ukraine capable to ensure timely provision of socially significant medical services in terms of the martial law and post-war recovery.

 

Method: The authors of the article have used such research methods: systematic analysis, method of deduction, formal and logical method.

 

Results: The authors have analyzed positive and negative aspects of co-payment mechanisms for the provided medical services, the possibilities of their application in Ukraine. It has been indicated that the receipt of highly specialized medical care by Ukrainians affected by the war requires the urgent creation of appropriate medical infrastructure. Such a task can be accomplished only due to the optimal combination of new tools for providing socially significant medical services, provision of financing within the sector and appropriate regulatory legal support.

 

Conclusions: The authors substantiated the need to improve legal regulation of public and private partnership considering the peculiarities of medical activity and specifics of public and private partnership projects in the healthcare sector. The authors made conclusions and formulated suggestions regarding the development and implementation of legal mechanisms of various forms of co-payment for medical services, public and private partnership to ensure the provision of socially significant medical services.

References

Creating Markets in Ukraine. Doubling Down on Reform: Building Ukraine’s New Economy: Executive Summary. (2021). IFC of the World Bank. N.W. Washington, D.C. 20433, https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/cpsd-ukraine-exesummary.pdf

Harichandran, H.P. (2023). An Insight on Medical Insurance Malpractices Prevailing in the Healthcare Industry and its Impact on Socio Economic Background – Special Reference to UAE Private Healthcare Industry. International Journal of Professional Business Review, 8(8), e03634. https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i8.3634

Klymenko, S., Lashkul Z., Motovytsia N., Yarova L., Suchasnyi stan realizatsii dohovoriv derzhavno-pryvatnoho partnerstva ta derzhavnykh investytsiinykh proektiv u sferi okhorony zdorovia. Ekonomika ta derzhava. 2022, 2, pp. 68-74. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.2.6

Lamesawan, P., Silpcharu, T., & Wattanakomol, S. (2023). Guidelines for Evaluating the fair Performance of Personnel in the Manufacturing and Service Business Sector. International Journal of Professional Business Review, 8(6), e01714. https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i6.171

Mishchuk, I., Vinnfchuk I., Suchasnyi stan oboviazkovoho medychnoho strakhuvannia v Ukraini ta shliakhy yoho rozvytku. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo, pravo. 2019, 2, pp. 110-114.

Myronova, G.A., Vprovadzhennia elektronnykh medychnykh zapysiv patsiienta: problemy pravovoho rehuliuvannia v Ukraini, Pryvatne pravo i pidpryiemnytstvo. K.: Naukovo-doslidnyi instytut pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva imeni akademika F. H. Burchaka Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, 2022, pp. 140-149. DOI: https://doi.org/10.32849/2409-9201.2022.21.16

Petryk, S., Formy realizatsii proiektiv derzhavno-pryvatnoho partnerstva u sferi okhorony zdorovia, Ekonomika, upravlinnia, administruvannia. 2020, 2(92), pp. 88-94. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2020-2(92)-88-94.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Deiaki pytannia provadzhennia hospodarskoi diialnosti z medychnoi praktyky” vid 16.02.2022, nr 126, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/126-2022-%D0%BF#Text

Proekt Zakonu “Pro derzhavni finansovi harantii nadannia medychnykh posluh ta likarskykh zasobiv” vid 10.04.2017, nr 6327, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61566t

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 53 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhennia chastyny tretoi statti 49 Konstytutsii Ukrainy “U derzhavnykh i komunalnykh zakladakh okhorony zdorovia medychna dopomoha nadaietsia bezoplatno” (sprava pro bezoplatnu medychnu dopomohu) vid 29.05.2002, nr 10-rp/2002, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KS02042.html

Rohova, O. (2022). Osoblyvosti pravovoho rezhymu systemy okhorony zdorovia Ukrainy v umovakh voiennoho chasu, Publichne pravo, 4(48), pp. 198-209. DOI: https://doi.org/10.32782/2306-9082/2022-48-23

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z realizatsii Stratehii liudskoho rozvytku na 2021-2023 roky” vid 09.12.2021, nr 1617-r, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1617-2021-%D1%80#Text (access: 05.07.2023).

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia pereliku priorytetnykh dlia derzhavy investytsiinykh proiektiv do 2023 roku» vid 16.12.2020, nr 1581-r, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1581-2020-%D1%80#Text

Shevchuk, R. (2023). Osoblyvosti realizatsii mekhanizmiv derzhavno-pryvatnoho partnerstva u sferi okhorony zdorovia Ukrainy, Naukovi pratsi Mizhrehionalnoi Akademii upravlinnia personalom. Politychni nauky ta publichne upravlinnia, 4(64), pp. 109-114, https://doi.org/10.32689/2523-4625-2022-4(64)-14

Soldatenko O., Suchasnyi stan pravovoho rehuliuvannia finansuvannia sfery okhorony zdorovia Ukrainy, Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo, pravo, 2018, 2, pp. 142-147.

Teremetskyi V., Karmaza O., Zadychaylo D., Telestakova A., Analysis of the main provisions of the law of Ukraine «on public-private partnership» in the context of reformation the economy, Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018, 3(26), pp. 443-449.

Teremetskyi V., Knysh S., Stratonov V., Khramtsov O., Stashchak M., Organizational and Legal Determinants of Implementing International Experience in the Health Care Sector of Ukraine. Wiadomości Lekarskie, 2019, 72 (4), pp. 711-715.

Teremetskyi V., Muliar H., Current status of administrative and legal provision for the realization of the right to health care. Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Jurisprudence, 2020, 43, pp. 48-51.

Teremetskyi V.I., Duliba Y.V., Role of the WTO in Regulating World Trade in Medicinal Products and Equipment during the COVID-19 Pandemic. Pravo bezpeka, 2020, 76(1), pp. 146-52. doi: 10.32631/pb.2020.1.21

Turchak D., Sut ta znachennia derzhavno-pryvatnoho partnerstva u sferi okhorony zdorovia, Publichne administruvannia ta upravlinnia v Ukraini. 2019, 10, pp. 127-131.

Ukraina skorehuie fokus medychnoi reformy: konkurentne seredovyshche i krashchyi servis zamist tinovykh platezhiv i monopolii, New Voice, 2022, https://health.nv.ua/ukr/medicine/medichna-reforma-v-ukrajini-zmini-fokusu-novi-prioriteti-ta-konkurentne-seredovishche-50320843.html

Vlasova V., Tarnovska I., Zarubizhnyi dosvid realizatsii kontsesiinykh proiektiv u sotsialnii sferi v umovakh pandemii COVID-19. Biznes-inform, 12, pp. 48-54. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-12-48-54

Zabashtanskyi M., Zub I., Lomonos R., Fenna M., Orhanizatsino-ekonomichnyi mekhanizm rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva u sferi okhorony zdorovia Ukrainy. Naukovyi visnyk Polissia. 2022, 1(22), pp. 16–25. DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-16-25

Zakon Ukrainy “Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo” vid 25.10.2020, nr 931-IX, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text

Zakon Ukrainy “Pro kontsesii” vid 20.12.2020, nr 1024-IX, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20#Text

Downloads

Published

2023-09-12

How to Cite

Teremetskyi, V. I., Myronova, G. A., Batryn, O. V., Udrenas, G. I., Makhmurova-Dyshliuk, O. P., & Yatskovyna, V. V. (2023). Legal Guaranteeing for Providing Socially Significant Medical Services During Martial Law and Post-War Recovery of Ukraine. Journal of Law and Sustainable Development, 11(6), e1231. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i6.1231